Szukaj

Rodo

Dane osobowe w WAS-SHOP - RODO

Informujemy iż w związku z wejściem w życie od dnia 25 maja 2018 r. przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych tzw. RODO firma Wytwórnia Artykułów Szkolnych spełnia standardy w zakresie ochrony danych osobowych przewidziane w niniejszym rozporządzeniu.

Od 25 maja 2018 roku obowiązują nowe przepisy o ochronie danych osobowych. W związku z tym przygotowaliśmy niezbędne i podstawowe informacje, które znajdują się poniżej. Informacje te opisują, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz jakie masz związane z tym prawa.

Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli inaczej podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Wytwórnia Artykułów Szkolnych Bogusław Bobrowski ul. Idzikowskiego 42b, 87-100 Toruń właściciel sklepów internetowych: was-shop.pl (zwane dalej sklepem).

W jaki sposób możesz się z nami kontaktować w celu uzyskania dodatkowych informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Wystarczy napisać na adres: was@was-shop.pl

lub pocztą tradycyjną na adres: Wytwórnia Artykułów Szkolnych Bogusław Bobrowski ul. Idzikowskiego 42b, 87-100 Toruń

W jaki sposób weszliśmy w posiadanie Twoich danych osobowych?

Twoje dane osobowe posiadamy ponieważ:

podałeś je nam w podczas zakładania konta w sklepie (posiadamy dane, które zostały podane w czasie rejestracji w naszym sklepie);

lub

dokonałeś zakupu w naszym sklepie bez zakładania w nim konta (posiadamy dane osobowe takie jak imię i nazwisko, adres pod który wysyłaliśmy zamówione produkty, numer telefonu i e-mail),

lub

wyraziłeś nam mailową zgodę na dodanie Twojego adresu e-mail (wówczas posiadamy tylko Twój e-mail).

Co jest celem i podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych przez nas?

Twoje dane osobowe przetwarzamy, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:

umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz korzystania ze sklepu, w tym dokonywania zakupów i płatności;

zakładania i zarządzania Twoim kontem w sklepie;

realizacji umów zawartych w ramach umowy sprzedaży ze sklepem;

obsługi reklamacji w sklepie;

Oprócz tego prawo wymaga od nas przechowywania Twoich danych dla celów podatkowych.

Twoje dane przetwarzamy także, w celach wskazanych poniżej, na podstawie uzasadnionego interesu sklepu, którym jest:

dostosowywanie reklam internetowych zgodnie z uprzednio przeglądanymi przez Ciebie produktami;

prowadzenie działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego sklepu (maile reklamowe);

kontakt w celach związanych z dozwoloną działalnością marketingową przez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą - przez e-mail lub telefon;

zapewnienie dostępu do usług płatniczych;

obsługa Twoich próśb przekazywanych do sklepu, gdy będzie to niezbędne do realizacji umowy;

organizowanie programów lojalnościowych, różnego rodzaju konkursów oraz promocj , w których możesz wziąć udział;

gdy zajdzie taka potrzeba, to windykowanie należności; udział w postępowaniac sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;

przechowywanie danych w archiwizacyjnych oraz zapewnienie przejrzystości podatkowej (wynikających z odrębnyc przepisów prawa).

Ponadto, jeśli wyrazisz na to zgodę Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu:

zapisywania danych w plikach cookies oraz gromadzenia danych ze strony www sklepu;

organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;

Pamiętaj! Swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych możesz wycofać w dowolnym momencie.

Jakie dane osobowe i dlaczego musisz nam podać?

Staramy się wymagać najmniejszej możliwej ilości Twoich danych. Ale wymagamy podania następujących danych osobowych (jest to nam niezbędne, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym sprawnie wysłać do Ciebie zamówione produkty):

adres e-mail,

telefon,

adres.

Jeżeli z jakiegoś względu nie będziesz chciał lub mógł podać nam takich danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, co spowoduje, że nie będziesz mógł kupić nic w naszym sklepie.

Jeśli jakieś przepis obowiązującego prawa wymagać będą tego wymagać, możemy prosić Ciebie o podanie dodatkowych danych niezbędnych np. ze podatkowych – ale wówczas wyraźnie to zaznaczymy.

Jakie masz prawa wobec sklep w związku z przetwarzaniem danych?

Mają Państwo prawo: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych ze względu na Państwa szczególną sytuację; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania Państwa danych osobowych innemu administratorowi danych; uzyskania wyczerpującej informacji dot.: występowania Państwa danych w zbiorach Administratora oraz adresie jego siedziby, celu, zakresu i sposobu przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze; stanu od kiedy przetwarza się Państwa dane w zbiorze; ewentualnym źródle pozyskania danych; udostępniania Państwa danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane.

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw związanych z obowiązywaniem ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj.:

prawo dostępu, sprostowania (gdy zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne),

prawo do usunięcia Twoich danych (gdy dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez sklep; wycofasz zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw w związku przetwarzania danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku),

prawo ograniczenia ich przetwarzania (gdy zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia ich przetwarzania na okres pozwalający sprawdzić poprawność danych; dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz zechcesz, żeby zostały usunięte; dane nie będą nam już niezbędne, ale mogą być przydatne Tobie w celu roszczeń lub realizacji innych swoich praw; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;),

prawo do ich przenoszenia (przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie zgody),

prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu (w sklepie nie stosujemy systemów automatycznie wspomagających decyzje, a gdy zaczniemy to robić zostaniesz o tym poinformowany i oczywiście będziesz mógł decydować o swoich danych w tym zakresie),

prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych zawsze masz prawo wnieść skargę do stosownego organu nadzorczego. Jest o Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Kiedy możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych?

Sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych możesz wnieść wówczas:

gdy przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawem uzasadnionego interesu lub celach statystycznych, a Twój sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znajdujesz;

dane osobowe przetwarzane są w celu stosowania narzędzi marketingu bezpośredniego, a także są profilowane w tym celu (w sklepie nie profilujemy Twoich danych, a gdy zaczniemy to robić zostaniesz o tym poinformowany i oczywiście będziesz mógł decydować o swoich danych w tym zakresie) .

Z prawa do wniesienia sprzeciwu możesz skorzystać już od 25 maja 2018 r.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług i sprawnym wywiązaniu się z umowy. Są to przede wszystkim firmy logistyczne (transportowe, które dostarczają do Ciebie przesyłki z zakupionymi u nas produktami), a także firmy, które zapewniają usługi płatnicze, kredytowe. Jeśli wymaga tego sytuacja i prawo możemy przekazać Twoje dane osobowe stosownym organom władzy walczącym z oszustwami i nadużyciami.

Dane o IP urządzeń, z których łączysz się z naszym sklepem przekazujemy także do firmy Google (Google Aanalytics) oraz Facebooka (Facebook pixel).

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe przechowujemy przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,

wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,

zapobiegania nadużyciom i oszustwom,

statystycznych i archiwizacyjnych,

maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

Ponadto Twoje dane osobowe przechowujemy w celach marketingowych do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego działania.

Czy Twoje dane osobowe będą prekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC lub Facebook w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Twoje dane osobowe przetwarzane mogą być w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), ale nie będzie to wywoływać dla Ciebie żadnych skutków prawnych lub w istotny sposób wpływać na Twoją sytuację.

Profilowanie danych osobowych przez sklep polega na przetwarzaniu Twoich danych (gównież w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do wyświetlania Ci reklam związanych z produktami, jakie oglądałeś w sklepie.